Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

SECȚIUNEA 2 FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

 

                                                                                                                                 I.            SECȚIUNEA 2
FIȘA  DE  DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

 

 

1.   Dispoziții generale

 

Nr. Rubrica Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: ÎM „Combinatul Servicii Funerare”, IDNO 1003600163408
1.2. Obiectul achiziției: Produse petroliere în asortiment cu amănuntul
1.3. Numărul  și tipul procedurii de achiziție: Nr.:1Tipul procedurii de achiziție: Licitație deschisă
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: bunuri – produse petroliere
1.5. Codul CPV: 09200000-1
1.6. Numărul și Data Buletinului Achiziţiilor Publice: Nr.           din
1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: Surse financiare proprii – anul 2017.
1.8. Administratorul alocațiilor bugetare: Dna Ludmila Boțan
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:  
1.10. Denumirea cumpărătorului: ÎM „Combinatul Servicii Funerare”
1.11. Destinatarul bunurilor/serviciilor/ lucrărilor: Asigurarea procesului de activitate.
1.12. Limba de comunicare: Limba de Stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: Adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. Alexe Mateevici, nr.11  
Tel: 022 27 15 55 Fax: 022 27 15 55  
E-mail:combinatul.servicii.funerare@gmail.com  
Persoana de contact: Andrei Gasnaș  
   
1.14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate –––
1.15. Tipul contractului: a)    Vînzare-cumpărare in rate. 
1.16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu sunt

 

 

 

2.   Listă bunurilor/serviciilor și specificații tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire bunuri/servicii/lucrări solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 09200000-1 Benzină A-95 l 17 000 Benzină cu amănuntul, cu cifră octanică minima 95,0 determinată după metoda „Research”, standardul de referință: SM226:2002/A
2 09200000-1 Benzină A-92 l 10 500 Benzină cu amănuntul, cu cifra octanică minima de 92,0, determinate după metoda ”Rsearch!, standardul de referință: SM226:2002/Al
    3 09200000-1 Motorină Euro 5 l 36 000 Motorină Euro 5 cu amănuntul, standardul de referință:GOST 305-82/Z-0,2-35( pentru perioada rece a anuluu) și GOST 305-82/L-0,2-62 ( pentru perioada caldă a anului)

 

 

3.   Criterii și cerințe de calificare

 

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

 

Nr. Denumirea documentului/cerințelor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obl. 

Da /Nu

 

3.1. Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4)

 

Da
3.2. Dovada  înregistrării   persoanei  juridice Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare     eliberate     de     autoritatea competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii.  

• Certificat/decizie   de   înregistrare   a întreprinderii și extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.

 

Da
3.3. Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra bunuri Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate următoarele documente: Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.

Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.

Etc.

da
3.4. Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim: _________lei MD sau echivalentul în altă valută 

Ofertantul indică suma în Formularul (F3.3) și va enumera şi anexa copiile documentelor justificative

 

 

nu
3.5. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificaţii sau standarde relevante Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organizm de ceritificare acreditat  da
3.6 Prezentarea de informaţii privind capacitatea tehnică și experiența specifică  Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor similare.Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic completează formularul (F3.3)

        

da
3.7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei:1.      Schema  dislocării rețelei de distribuire

2. Se va completa Formularul (F 3.3)

 

da
3.8 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul

(F 3.5)

Documente edificatoare cum ar fi certificate şi/ sau alte documente echivalente emise de autorităţi compentente din ţara de rezidenţă a ofertantului în cazul operatorului economic străin;

• Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin);

 

Da
  Alte cerințe de calificare    

 

4.   Pregătirea ofertelor

 

4.1. Oferte alternative: nu vor fi acceptate
4.2. Garanţia pentru ofertă: a)      Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea       3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

 

4.3. Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 0.5 % din valoarea ofertei fără TVA.
4.4. Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: ––
4.5. Termenul de livrare: La necesitatea întreprinderii (ianuarie – decembrie 2017).
4.6. Locul livrării bunurilor/prestării serviciilor: Teritoriul Republicii Moldova, preponderent mun. Chișinău.
4.7. Metoda și condițiile de plată vor fi: Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. 
4.8. Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 20 zile
4.9. Ofertele în valută străină:  nu se acceptă

5.   Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1. Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: Licitația Publică deschisă nr. 1Pentru achiziționarea de: produse petroliere

 

Autoritatea contractantă: ÎM „Combinatul Servicii Funerare”

 

Adresa autorității contractante: MD-2001, mun. Chișinău,

str. Alexe Mateevici,nr.11

 

A nu se deschide înainte de: 30.01.2017

5.2. Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: Adresa:MD-2001, mun.Chișinău, str. Alexe Mateevici, nr.11.  
Tel: 022 27 15 55  
Fax: 022 27 15 55  
E-mail: combinatul.servicii.funerare@gmail.com  
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:  30.01.2017
Ora:10.00  
5.3. Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: Adresa: mun.Chișinău, str.Alexe Mateevici, nr.11  
Tel 022 27 15 55:        
Data 30.01.2017,  Ora:10.00.  
5.4. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor   Persoană  autorizată să participe la deschiderea ofertelor, care are asupra sa un act de identitate valabil și o procură eliberată corespunzător de către ofertant.Alte persoane nu sunt admise.

 

 

 

Evaluarea și compararea ofertelor

6.1. Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: lei MD
Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: –––
Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: –––
6.2. Modalalitatea de efectuare a evaluării:  Evaluarea va fi efectuată pe: lista întreagă.. 
6.3.  Factorii de evaluarea vor fi următorii: 1.      80% -preț minim2.      20% altele

6.   Adjudecarea contractului

7.1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: a)       Se va aplica criteriul de avaluare: Preț – max. 80% sau 80 pct, cel mai bun preț va fi punctat maximal, iar celelalte oferte vor fi punctate cu cîte 1 pct. mai puțin pentru fiecare punct procentual cu  care vor depăși cel mai bun preț;b)       Facilitatea pentru alte condiții ( inclusiv vacanța de plată, valoarea minimă a datoriei, termenele de livrare, rețeaua de stații și punctele de distribuție extinsă, reduceri fixe de la prețul de panou valabile pentru toată perioada valabilității contractului, sistem de livrare și distribuire, inclusiv electronic, cu următoarele specificări, dar fără a se limita la aceste:

–          acces online la sistem -24/24 ore;

–          administrarea de către beneficiar a utilizatorilor și cardurilor, stabiliredelegarea dreptului pentru utilizatori;

–          crearea restricțiilor de timp, regiune, sumă, tip și cantitate pentru fiecare card;

–          vizualizarea soldului disponibil, precum și a consumului zilnic, săptămînal, lunar, etc.;

–          vizualizarea detaliată a tranzacțiilor efectuate cu cardul ( numărul cardului, adresa stației, data și ora, tipul produsului, cantitatea, suma;

–          eliberarea gratuită a numărului solicitat de carduri și  blocarea acestora, etc;

–          alte facilități – max. 20% sau 20 pct. ofertei care prevede cele mai avantajoase condiții, cu excepția prețului ofertant, i se va acordă punctajul maximal, iar celorlalte oferte,  în dependență de avantajele prevăzute, li se va acorda cu cîte 5 pct. mai puțin, deci 15, 10,5 sau, în cazul lipsei acestora, 0 pct.

 

7.2. Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): 0,00%
7.3. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere.
7.4. Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul Nu se cere. 
7.5. Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: 3 ( trei) zile

 

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conducătorul grupului de lucru: _____________________   Maria Romanescu