Servicii Funerare

Aveți susținerea noastră profesională

Fișa de date a achiziției (FDA)

I. SECȚIUNEA 2


FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la
serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta
prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În
cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de
mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

 

1. Dispoziții generale

Nr.

Rubrica


Datele Autorității
Contractante/Organizatorului procedurii

1.1.

Autoritatea contractantă/Organizatorul
procedurii, IDNO:


ÎM „Combinatul Servicii Funerare”,
IDNO 1003600163408

1.2.

Obiectul achiziției:

Produse petroliere în asortiment cu
amănuntul

1.3.

Numărul și tipul procedurii de achiziție: Nr.:1

Tipul procedurii de achiziție:
Licitație deschisă

1.4.

Tipul obiectului de achiziţie:
bunuri – produse petroliere

1.5.

Codul CPV: 09200000-1

1.6.

Numărul și Data Buletinului Achiziţiilor
Publice:
Nr.
din

1.7.

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici
și perioada bugetară:


Surse financiare proprii – anul
2017.

1.8.

Administratorul alocațiilor bugetare: Dna Ludmila Boțan

1.9.

Plăţi/mijloace financiare din partea
partenerului de dezvoltare:

1.10.

Denumirea cumpărătorului:

ÎM „Combinatul Servicii Funerare”

1.11.

Destinatarul bunurilor/serviciilor/
lucrărilor:


Asigurarea procesului de
activitate.

1.12.

Limba de comunicare: Limba de Stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de
atribuire, adresa autorităţii contractante
este:


Adresa: MD-2001, mun. Chișinău,


str. Alexe Mateevici, nr.11


Tel: 022 27 15 55 Fax: 022 27 15 55E-mail:combinatul.servicii.funerare@gmail.comPersoana de contact: Andrei Gasnaș

1.14.

Contract de achiziție rezervat atelierelor
protejate
———

1.15.

Tipul contractului:

a) Vînzare-cumpărare in rate.

 

1.16.

Condiţii speciale de care depinde
îndeplinirea contractului (neobligatoriu ):
nu sunt

2. Listă bunurilor/serviciilor
și specificații tehnice:

Nr. d/o

Cod CPV


Denumire bunuri/servicii/lucrări solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea


Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de
referinţă

1

09200000-1

Benzină A-95

l

17 000

Benzină cu amănuntul, cu cifră octanică minima 95,0
determinată după metoda „Research”, standardul de
referință: SM226:2002/A

2

09200000-1

Benzină A-92

l

10 500

Benzină cu amănuntul, cu cifra octanică minima de 92,0,
determinate după metoda ”Rsearch!, standardul de referință:
SM226:2002/Al

3

09200000-1

Motorină Euro 5

l

36 000

Motorină Euro 5 cu amănuntul, standardul de referință:GOST
305-82/Z-0,2-35( pentru perioada rece a anuluu) și GOST
305-82/L-0,2-62 ( pentru perioada caldă a anului)3. Criterii și cerințe de calificare


Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

Nr.

Denumirea documentului/cerințelor


Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obl.

Da /Nu

3.1.

Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere
Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei
• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.4)

 

Da

3.2.

Dovada înregistrării persoanei juridice
Documente edificatoare cum ar fi certificate
constatatoare eliberate de autoritatea competentă, în
original sau copie legalizată din care să rezulte
adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii.
• Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și
extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.

 

Da

3.3.

Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra bunuri
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe
trebuie prezentate următoarele documente:Licență de activitate – copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului.Autorizația de funcționare – copie – confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.

Etc.

da

3.4.

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim:
_________
lei MD sau echivalentul în altă valută 

Ofertantul indică suma în Formularul (F3.3) și va enumera şi anexa copiile
documentelor justificative

 

 

nu

3.5.

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor,
identificată prin referire la specificaţii sau standarde
relevante
Certificat de conformitate sau declarație de conformitate
eliberat/eliberată de un organizm de ceritificare acreditat 

da

3.6

Prezentarea de informaţii privind capacitatea tehnică și
experiența specifică 
Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă
specifică în livrarea bunurilor similare.

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe
opertaorul economic completează formularul (F3.3)

 

da

3.7

Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră strict necesare pentru îndeplinirea
corespunzătoare a Contractului


Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea
cerinţei:

1.

Schema dislocării rețelei de distribuire

2.
Se va completa
Formularul (F 3.3)

 

da

3.8

Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii
privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei
• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul

(F 3.5)

Documente edificatoare cum ar fi certificate şi/ sau alte
documente echivalente emise de autorităţi compentente din
ţara de rezidenţă a ofertantului în cazul operatorului
economic străin;

• Certificat cu privire la situația contribuabilului –
original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau
de organul competent în țara de reședință a operatorului
economic străin (valabilitatea certificatului – conform
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau
al organului competent în țara de reședință a operatorului
economic străin);

 

Da

Alte cerințe de calificare


4. Pregătirea ofertelor

4.1.

Oferte alternative: nu vor fi acceptate

4.2.

Garanţia pentru ofertă: a)


Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă
(emisă de o bancă comercială) conform formularului
F3.2 din secţiunea


3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

4.3.

Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de:
0.5 % din valoarea ofertei fără TVA.

4.4.

Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali
acceptați vor fi:
—–

4.5.

Termenul de livrare:

La necesitatea întreprinderii (ianuarie – decembrie
2017).

4.6.

Locul livrării bunurilor/prestării serviciilor:

Teritoriul Republicii Moldova, preponderent mun.
Chișinău.

4.7.

Metoda și condițiile de plată vor fi:
Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de
e-facturare.
 

4.8.

Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 20 zile

4.9.

Ofertele în valută străină: nu se acceptă
5. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1.

Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: Licitația Publică deschisă nr. 1
Pentru achiziționarea de: produse petroliere

 Autoritatea contractantă: ÎM „Combinatul Servicii
Funerare”

 Adresa autorității contractante: MD-2001, mun.
Chișinău,

str. Alexe Mateevici,nr.11

 


A nu se deschide înainte de: 07.02.2017

5.2.

Pentru depunerea ofertelor, adresa
autorităţii contractante/organizatorului procedurii este:
Adresa:

MD-2001, mun.Chișinău, str. Alexe Mateevici, nr.11.

Tel: 022 27 15 55
Fax: 022 27 15 55

E-mail: combinatul.servicii.funerare@gmail.com


Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
07.02.2017

Ora:10.00

5.3.

Deschiderea ofertelor
va avea loc la următoare adresă:


Adresa: mun.Chișinău, str.Alexe Mateevici, nr.11

Tel 022 27 15 55:
Data 07.02.2017, Ora:10.00.

5.4.

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor

Persoană autorizată să participe la deschiderea
ofertelor, care are asupra sa un act de identitate
valabil și o procură eliberată corespunzător de
către ofertant.Alte persoane nu sunt admise.Evaluarea și compararea ofertelor

6.1.

Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi
convertite în:
lei MD
Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: ——–
Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: ——–

6.2.

Modalalitatea de efectuare a evaluării:

Evaluarea va fi efectuată pe: lista întreagă..

 

6.3.

Factorii de evaluarea vor fi următorii: 1.
80% -preț minim2.
20% altele6. Adjudecarea contractului

7.1.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea
contractului va fi:

a)

Se va aplica criteriul de avaluare:Preț – max. 80% sau 80 pct, cel mai bun preț va fi
punctat maximal, iar celelalte oferte vor fi
punctate cu cîte 1 pct. mai puțin pentru fiecare
punct procentual cu care vor depăși cel mai bun
preț;

b)


Facilitatea pentru alte condiții ( inclusiv vacanța
de plată, valoarea minimă a datoriei, termenele de
livrare, rețeaua de stații și punctele de
distribuție extinsă, reduceri fixe de la prețul de
panou valabile pentru toată perioada valabilității
contractului, sistem de livrare și distribuire,
inclusiv electronic, cu următoarele specificări,
dar fără a se limita la aceste:acces online la sistem -24/24 ore;
administrarea de către beneficiar a utilizatorilor


și


cardurilor, stabiliredelegarea dreptului pentru
utilizatori;
crearea restricțiilor de timp, regiune, sumă, tip
și cantitate pentru fiecare card;
vizualizarea soldului disponibil, precum și a
consumului zilnic, săptămînal, lunar, etc.;
vizualizarea detaliată a tranzacțiilor efectuate cu
cardul ( numărul cardului, adresa stației, data și
ora, tipul produsului, cantitatea, suma;
eliberarea gratuită a numărului solicitat de
carduri și blocarea acestora, etc;
alte facilități – max. 20% sau 20 pct. ofertei care
prevede cele mai avantajoase condiții, cu excepția
prețului ofertant, i se va acordă punctajul
maximal, iar celorlalte oferte, în dependență de
avantajele prevăzute, li se va acorda cu cîte 5
pct. mai puțin


,


deci 15, 10,5 sau, în cazul lipsei acestora, 0 pct.

 

7.2.

Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual
din preţul contractului adjudecat):

0,00%

7.3.

Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere.

7.4.

Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia
asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a
atribuit contractul

Nu se cere. 

7.5.

Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea
contractului către autoritatea contractantă:

3 ( trei) zile


Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele
procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții
confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 


Conducătorul grupului de lucru: _____________________ Maria Romanescu

 

FISA-DE-DATE-A-ACHIZITIEI