Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

Documentația standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri și servicii

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achiziţiilor publice

de bunuri și servicii

 

 

 

 

Obiectul achiziţiei: PRODUSE
PETROLIERE

_________________________________

Cod CPV: 09200000-1

Autoritarea Contractantă: ÎM „ Combinatul Servicii
Funerare”

Procedura achiziţiei: Licitație publică deschisă

Licitaţia Nr.

_____1________

din

”_08__” _februarie_ 2017

ora

10:00

Nr. BAP

_____________

din

”___” _______________ 201_

Data deschiderii:

”07” februarie 2017 ora 10:00

 


I. SECȚIUNEA 1INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO)


[Notă: nu va fi modificată de către Autoritatea
Contractantă!]


A. Dispoziții generale


1. Scopul licitaţiei

1.1. Autoritatea contractantă, indicată în Fişa de date a achiziţiei (FDA 1.1.), emite Documentele de atribuire în
vederea furnizării de bunuri/servicii, după cum este
specificat în FDA 2 Listă
bunuri/servicii și specificații tehnice. Obiectul şi
numărul licitaţiei sînt specificate în FDA 1.2.-1.3.2. Principiile care stau la baza atribuirii
contractului de achiziţie

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii
contractului de achiziţie publică sînt:a. libera concurenţă;
b. eficienţa utilizării fondurilor publice;c. transparenţa;d. tratamentul egal;e. protecția mediului;

f. respectarea ordinii de drept;

g. confidenţialitatea.3. Legislaţia aferentă procedurii de

achiziție

3.1 Atribuirea contractului de achiziţie publică se
realizează în conformitate cu prevederile următoarelor
acte normative în vigoare în Republica Moldova:

a. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile
publice.


4. Sursa de finanţare

4.1. Autorităţii contractante i-au fost alocaţi bani
publici, după cum este indicat în FDA 1.7 pentru plăţi
conform contractului pentru care acest document de
atribuire este emis.5. Participanţii la licitaţie

5.1. Participant la licitaţie poate fi orice operator
economic cu statut de întreprinzător, rezident sau
nerezident, persoană fizică sau juridică, care are
dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131 din
03.07.2015 privind achiziţiile publice, la procedura de
atribuire a contractului de achiziţii publice.

5.2. Participantul la licitaţie poate fi persoană
fizică sau juridică, companie, asociaţie sau orice
combinaţie legală a acestora, care a fost invitată să
participe la procedura de achiziţii publice sau doreşte
să participe, sau depune ofertă în urma anunțului de
participare.

5.3. Întreprinderile de stat ale Republicii Moldova pot
participa la procedura de achiziție doar în cazul în
care demonstrează că sînt autonome din punct de vedere
juridic şi financiar.

5.4. Ofertantul depune o declaraţie potrivit
formularului din secţiunea a 3-a (F3.4), referitor la faptul că acesta
(inclusiv membrii Asociației) nu este în conflict de
interes privind participarea lui la licitaţie, şi
anume: (i) nu este asociat şi nici nu a fost asociat în
trecut, în mod direct sau indirect, cu vreun consultant
sau altă entitate care a pregătit specificaţiile şi
alte documente aferente acestei licitaţii; şi (ii)
depune doar o singură ofertă, cu excepţia ofertelor
alternative conform articolului IPO22
(aceasta nu restrînge participarea subcontractorilor în
mai multe oferte).

5.5. Ofertantul nu este admis la licitaţie în cazul în
care acesta este inclus în Lista de interdicţie a
operatorilor economici, conform prevederilor
articolului IPO39.

5.6. Dreptul de participare la procedurile de atribuire
a contractelor de achiziții publice este rezervat de
către Guvern, după cum este stipulat în FDA 1.14., atelierelor protejate n
care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu
dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea
deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate
profesională în condiţii normale.6. Cheltuielile de participare la licitaţie

6.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de
pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea
contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru
aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau
rezultatul procedurii de licitaţie.7. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei

7.1. Oferta, documentele legate de atribuire şi toată
corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea
contractantă vor fi întocmite în limba de stat.
Documentele justificative şi literatura de specialitate
tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă
limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o
traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de
stat, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este
permis în FDA1.12.8. Secţiunile Documentelor de atribuire

8.1. Documentele de atribuire includ toate secţiunile
indicate mai jos şi trebuie citite în conjuncţie cu
orice modificare conform articolului IPO9.

Secţiunea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO)

Secţiunea a 2-a. Fişa de date a achiziţiei (FDA)

Secţiunea a 3-a. Formulare pentru depunerea ofertei

Secţiunea a 4-a. Caietul de sarcini. Specificații
tehnice și preț.

Secţiunea a 5-a. Formular de contract9. Clarificarea şi modificarea documentelor de
atribuire

9.1. Participantul care solicită clarificări asupra
documentelor de atribuire va contacta autoritatea
contractantă, în scris, la adresa specificată în FDA1.13. Autoritatea contractantă va
răspunde în scris la orice cerere de clarificare,
înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.
Autoritatea contractantă va transmite copii ale
răspunsului tuturor participanţilor care au obţinut
documentele de atribuire direct de la aceasta,
incluzînd o descriere a cererii, dar fără identificarea
sursei.

9.2. În orice moment, înainte de termenul-limită de
depunere a ofertelor, autoritatea contractantă poate
modifica documentele de atribuire. Orice modificare,
efectuată în scris, va constitui parte componentă a
documentelor de atribuire şi va fi comunicată imediat,
în scris, tuturor participanţilor care au obţinut
documentele de atribuire direct de la autoritatea
contractantă după aprobarea Agenției Achiziții Publice.10. Practicile de corupere şi alte practici
interzise

10.1. Guvernul solicită ca autorităţile contractante şi
participanţii la licitaţiile publice să respecte cele
mai înalte standarde ale eticii de conduită în
desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii,
precum şi în executarea contractelor finanţate din
banii publici.

10.2. În conformitate cu prevederile punctului IPO10.1, în cazul în care Agenţia
Achiziţii Publice sau autoritatea contractantă va
depista că ofertantul a fost implicat în practicile
descrise în punctul IPO10.3 în cadrul
procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie
publică sau pe parcursul executării contractului,
aceasta:
a. va exclude ofertantul din procedura respectivă
de achiziţie prin includerea lui în Lista de
interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu
privire la Lista de interdicție a operatorilor
economici; sau
b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în
articolul 40 al Legii nr. 131 din 03.07.2015
privind achiziţiile publice.

10.3. În vederea aplicării prevederilor acestui punct,
nu se permit următoarele acţiuni în cadrul procedurilor
de achiziţie şi executării contractului:
a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu
funcţie de răspundere, personal sau prin
mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui
alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile
unei alte părţi;
b. orice acţiune sau omisiune, inclusiv
interpretare eronată, care, conştient sau din
neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în
eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu
financiar sau de altă natură ori pentru a evita o
obligaţie;
c. înţelegerea interzisă de lege, între două sau
mai multe părţi, realizată în scopul coordonării
comportamentului lor la procedurile de achiziţii
publice;
d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau
indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii
acestei părţi, pentru a influenţa în mod
necorespunzător acţiunile acesteia;
e. distrugerea intenţionată, falsificarea,
contrafacerea sau ascunderea materialelor de
evidenţă ale investigării, sau darea unor
informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica
esenţial o anchetă condusă de către organele de
resort în vederea identificării unor practici
descrise mai sus; precum şi ameninţarea, hărţuirea
sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica
să divulge informaţia cu privire la chestiuni
relevante anchetei sau să exercite ancheta.

10.4. Personalul autorităţii contractante va avea
obligaţii egale cu privire la excluderea practicilor de
constrîngere pentru obţinerea beneficiilor personale în
legătură cu desfăşurarea achiziţiilor publice.


B. Criterii de calificare


11. Criterii generale

11.1. Pentru constatarea datelor de calificare în
cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul
economic va prezenta documentele, eliberate de
autorităţile competente stabilite de autoritatea
contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie
publică. În dependență de specificul achiziției și
procedura aleasă, autoritatea contractanta are
obligația de a stabili pentru fiecare procedură în
parte criteriile de calificare cît și documentele
suport necesare a fi prezentate de către operatorii
economici.

11.2. Autoritatea contractantă va aplica criterii și
cerințe de calificare numai referitoare la:

a) situaţia personală a ofertantului sau ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activităţii
profesionale;

c) situaţia economică şi financiară;

d) capacitatea tehnică şi/sau profesională;

e) standarde de asigurare a calităţii;

f) standarde de protecţie a mediului12. Situația personală a ofertantului

12.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident,
are dreptul de a participa la procedura de atribuire a
contractului de achiziţie publică.

12.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a
contractului de achiziţii publice orice ofertant sau
candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5
ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru participare la
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale,
pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de
bani.

12.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a
contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este
eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre
următoarele situaţii:

a. a intrat în faliment ca urmare a hotărîrii
judecătorești;

b. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general
consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este
stabilit;

c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin
hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale
sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională;

d. prezintă informaţii false sau nu prezintă
informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie.

e. este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor
economici.

12.4. Autoritatea contractantă are obligaţia de a
accepta ca fiind suficient şi relevant pentru
demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în
una dintre situaţiile prevăzute mai sus orice document
considerat edificator, din acest punct de vedere, în
ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este
stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau
alte documente echivalente emise de autorităţi
competente din ţara respectivă.

12.5. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la alin. IPO12.3, în conformitate cu legislaţia
internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii,
aceste solicitări se referă la persoane fizice şi
persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de
companii sau la orice persoană cu putere de
reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce
priveşte ofertantul.

12.6. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara
în care este stabilit ofertantul nu se emit documente
de natura celor prevăzute la IPO12.4
sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile
prevăzute la alin. IPO12.1 și IPO12.3, autoritatea contractantă are
obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria
răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există
prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria
răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui
notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare
sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe
în acest sens.13. Capacitatea de exercitare a activității
profesionale

13.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui
ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă
de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea
legală de a furniza/presta bunuri/servicii, în
conformitate cu prevederile legale din țara în care
este stabilit.14. Situaţia economică şi financiară

14.1. Capacitatea economică şi financiară se
realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai
multor documente relevante, cum ar fi:

a. declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz,
dovezi privind asigurarea riscului profesional;

b. raport financiar sau, în cazul în care publicarea
acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în
care este stabilit ofertantul, extrase de raport
financiar;

c. declaraţii privind cifra de afaceri globală sau,
dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul
de activitate aferent obiectului contractului într-o
perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel
mult ultimii trei ani, în măsura în care informaţiile
respective sunt disponibile; în acest ultim caz
autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în
considerare şi data la care operatorul economic a fost
înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.15. Criterii de capacitate financiară

15.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de
capacitate financiară pentru a se califica cerinţelor
de îndeplinire a contractului:

a) realizarea satisfăcătoare a unei livrări de bunuri
și/sau prestări de servicii similare pe parcursul unei
perioade specificate în FDA, în care
valoarea unui contract individual a constituit suma stabilită în FDA 3.6; şi

b) disponibilitate de bani lichizi sau de capital
circulant, sau de resurse creditare de la o bancă, conform FDA 3.4.16. Capacitate tehnică și/sau profesională

16.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru
atribuirea unui contract de furnizare, în scopul
verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a
ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a
le solicita acestora, în funcţie de specificul, de
cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să
fie furnizate şi numai în măsura în care aceste
informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea
contractului, următoarele:

a. o listă a principalelor livrări de produse similare
efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade
de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din
urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi.
Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor
certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul
în care beneficiarul este un client privat şi, din
motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din
partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se
realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;

b. o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi
la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii,
precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi
cercetare;

c. informaţii referitoare la personalul/organismul
tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui
angajament de participare a fost obţinut de către
ofertant, în special pentru asigurarea controlului
calităţii;

d. certificate sau alte documente emise de organisme
abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea
produselor, identificată clar prin referire la
specificaţii sau standarde relevante;

e. mostre (în măsura în care necesitatea prezentării
este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror
autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul
în care autoritatea contractantă solicită acest lucru.

16.2. În cazul aplicării unei proceduri pentru
atribuirea unui contract de servicii, în scopul
verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a
ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are
dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de
specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor
ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care
aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea
contractului, următoarele:

a. o listă a principalelor servicii similare prestate
în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de
prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă
sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi.
Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea
unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În
cazul în care beneficiarul este un client privat şi,
din motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din
partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii
se realizează printr-o declaraţie a operatorului
economic;

b. o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi
la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii,
precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi
cercetare;

c. informaţii referitoare la personalul/organismul
tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui
angajament de participare a fost obţinut de către
ofertant, în special pentru asigurarea controlului
calităţii;

d. informaţii referitoare la studiile, pregătirea
profesională şi calificarea personalului de conducere,
precum şi ale persoanelor responsabile pentru
îndeplinirea contractului de servicii;

e. o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale
ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în
ultimii 3 ani;

f. dacă este cazul, informaţii privind măsurile de
protecţie a mediului pe care operatorul economic le
poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de
servicii;

g. informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile,
echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul
economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a
contractului de servicii;

h. informaţii privind partea din contract pe care
operatorul economic are, eventual, intenţia să o
subcontracteze.

16.3. Capacitatea tehnică şi profesională a
ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea
unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de
natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi
persoana respectivă.


17. Criterii de experiență

17.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de
experienţă în livrarea bunurilor şi/sau prestarea
serviciilor pentru a se califica cerinţelor de
îndeplinire a contractului:

a. experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau
prestarea serviciilor similare, specificat în FDA 3.6.;

b. capacitate minimă de producere sau echipamentele
și/sau capacitate minimă profesională specificate în FDA 3.7.18. Standarde de asigurare a calităţii și de
protecție a mediului.

18.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui
ofertant să prezinte documente care se atestă faptul că
operatorul economic respectă anumite standarde de
asigurare a calităţii și de protecţie a mediului.


19. Calificarea
candidaților în cazul asocierii

19.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate
pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și
selecție referitoare la capacitatea de exercitare a
activității profesionale și cele referitoare la
situația personală trebuie îndeplinite de către fiecare
asociat. Criteriile referitoare la situația economică
și financiară și cele referitoare la capacitatea
tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul
proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat.
Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei
asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în
considerare va fi valoarea generală, rezultată prin
însumarea cifrelor de afaceri medii anuale
corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul
unei asocieri, cerințele privind standardele asigurare
a calității și protecție a mediului, trebuie
îndeplinite de fiecare membru al asocierii. În ceea ce
privește experiența similară, pentru a se califica
conform cerințelor stabilite, cel puțin unul din
asociați urmează să întrunească cerința dată, iar
ceilalți asociați proporțional sarcinilor ce revin
fiecărui asociat.


C. Pregătirea ofertelor20. Documentele ce constituie oferta

20.1. Oferta va cuprinde următoarele:

a) Formularul ofertei (F3.1);

b) Garanţia pentru ofertă (F3.2) în
original;

c) Caietul de sarcini. Specificaţii tehnice și preț (F4.1 și F4.2.);

d) Formularul informativ despre ofertant (F3.3), inclusiv toate certificatele
şi documentele enumerate în FDA 3;

e) Declarația privind conduita etică și neimplicarea în
practici frauduloase și de corupere (F.3.4);

f) orice alt document cerut în FDA.

20.2. Toate documentele menţionate la literele a), b)
şi c) ale punctului IPO20.1 vor fi
completate fără nici o modificare sau abatere de la
original, spaţiile goale fiind completate cu informaţia
solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor
poate atrage respingerea ofertei ca fiind
necorespunzătoare.21. Documente pentru demonstrarea conformităţii
bunurilor şi serviciilor

21.1. Pentru a stabili conformitatea
bunurilor/serviciilor cu cerinţele documentelor de
atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei
sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile
se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor
tehnice şi standardelor specificate în secţiunea a 4-a
Caietul de sarcini.

21.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a
bunurilor şi serviciilor propuse, cantităţilor propuse
şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa
Formularul

Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț
(F4.2)

. De asemenea, ofertantul va include literatură de
specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte
date tehnice justificative.22. Principiul unei singuri oferte. Oferte
alternative

22.1. Ofertantul va depune doar o singură ofertă,
individual sau în calitate de membru al Asociației.
Toate ofertele cu participarea unui ofertant care
depune sau participă la mai multe oferte vor fi
respinse (aceasta nu se referă la participarea
subcontractorilor în mai multe oferte). Ofertele
alternative nu vor fi acceptate, cu excepţia cazurilor
în care acest lucru este permis în FDA 4.1.


23. Garanţia pentru ofertă

23.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o
Garanţie pentru ofertă (F3.2), după
cum este specificat în FDA 4.2.

23.2. Garanţia pentru ofertă va fi în suma specificată în FDA 4.3, în lei
moldoveneşti, emisă de o bancă licenţiată şi va fi:

a) în formă de garanţie bancară de la o instituţie
bancară, valabilă pentru perioada de valabilitate a
ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în
conformitate cu punctul IPO25.2; sau

b) transfer pe contul autorităţii contractante; sau

c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă,
specificate în FDA 4.2.

23.3. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în
conformitate cu punctul IPO23.1, orice
ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în
modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea
contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.4. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor
necîştigători va fi restituită imediat de la producerea
oricărui din următoarele evenimente:

a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei
pentru ofertă;

b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi
depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului,
dacă o astfel de garanţie este prevăzută în
documentaţia de atribuire;

c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea
unui contract de achiziţii publice;

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului
de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia
de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel
de retrageri.

23.5. Garanţia pentru ofertă poate fi reţinută:

a) dacă un ofertant îşi retrage sau îşi modifică oferta
în timpul perioadei de valabilitate a ofertei
specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu
excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO25.2; sau

b) dacă ofertantul cîştigător refuză:

– să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO48;

– să semneze contractul conform punctului IPO49.

23.6. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație
trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.
Dacă Asociația nu a fost constituită juridic la
momentul licitaţiei, Garanţia pentru ofertă va fi în
numele tuturor membrilor intenţionaţi.


24. Preţuri

24.1. Preţurile indicate de către ofertant înFormularul ofertei(F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor
conforma cerinţelor specificate mai jos.

24.2. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi
evaluate separat în

Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de
preț (F4.2).

24.3. Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul
ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv
TVA.

24.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi
alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor
prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de
către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA 4.4.

24.5. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2).

24.6. Autoritatea contractantă va efectua achitări
conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA 4.7.25. Termenul de valabilitate a ofertelor

25.1. Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul
perioadei specificate în FDA 4.8. de
la data-limită de depunere a ofertei stabilită de
autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un
termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea
contractantă ca fiind necorespunzătoare.

25.2. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea
perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea
contractantă poate cere ofertanţilor să extindă
perioada de valabilitate a ofertelor lor, cu maximum 60
zile de la termenul iniţial. Solicitarea şi
răspunsurile vor fi făcute în scris. În cazul în care
se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul licitaţiei,
conform prevederilor punctului IPO23,
aceasta de asemenea va fi extinsă pentru perioada
corespunzătoare. Un ofertant poate refuza solicitarea
de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă.
Ofertanţilor ce aprobă solicitarea de extindere nu li
se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele.


26. Valuta ofertei

26.1. Preţurile pentru bunurile şi serviciile
solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu
excepţia cazurilor în care FDA 4.9.
prevede altfel.27. Formatul şi semnarea ofertei

27.1. Ofertantul va pregăti originalul documentelor ce
cuprind oferta, după cum este descris în punctul IPO20.

27.2. Oferta va fi tipărită sau scrisă cu cerneală care
nu poate fi ştearsă şi va fi semnată de către persoana
autorizată să semneze în numele ofertantului. Această
autorizare va fi efectuată în formă de scrisoare de
delegare/împuternicire, care se ataşează la

Formularul informativ despre ofertant (F3.3)

. Numele şi funcţia fiecărei persoane ce semnează
scrisoarea de delegare/împuternicire se va tipări sub
semnătura respectivă. Toate paginile ofertei vor fi
numerotate succesiv şi semnate/notate cu iniţiale de
către persoana ce semnează oferta cu atașarea a
borderoului documentelor conținute în ofertă.

27.3. Orice înscrieri suplimentare, ştersături sau
suprascrieri vor fi valabile doar dacă sînt semnate sau
parafate de către persoana autorizată să semneze
oferta.D. Depunerea și deschiderea ofertelor28. Depunerea, sigilarea şi marcarea ofertelor

28.1. Ofertanţii pot să depună ofertele prin
intermediul serviciilor poştale sau personal.
Ofertanţii vor depune separat oferta financiară și
oferta tehnică, incluisv dacă se permite conform
prevederilor FDA4.1. ofertele
alternative, în plicuri sigilate, marcîndu-le în mod
corespunzător. Plicurile cu oferta financiară, tehnică
și după caz alternativă vor fi plasate într-un singur
plic sigilat.

28.2. Plicul va conține:

a) numele şi adresa ofertantului;

b) adresa autorităţii contractante în conformitate cu
punctul FDA5.2.;

c) numărul licitaţiei, conform punctului FDA1.3., şi orice semne adiţionale de
identificare, dacă este specificat în FDA5.1.;

d) o avertizare să nu fie deschise înainte de ora şi
data deschiderii ofertelor, în conformitate cu punctul FDA5.3.

28.3. Dacă plicurile nu sînt sigilate şi marcate
conform cerinţelor de mai sus, autoritatea contractantă
nu îşi va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor
incorectă sau deschiderea înainte de termen a ofertei.29. Termenul limita de depunere a ofertelor

29.1. Ofertele se vor primi de către autoritatea
contractantă nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA5.2. Autoritatea
contractantă poate, la discreţia sa, să extindă
termenul-limită de depunere a ofertelor prin
modificarea documentelor de atribuire în conformitate
cu punctul IPO9, caz în care toate
drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi
ale ofertanţilor vor fi supuse ulterior
termenului-limită prelungit.


30. Oferte întîrziate

30.1. Autoritatea contractantă nu va lua în considerare
nici o ofertă depusă după expirarea termenului-limită
de depunere a ofertelor, în conformitate cu punctul FDA5.2. Orice ofertă primită de către
autoritatea contractantă după termenul-limită de
depunere a ofertelor va fi înregistrată în modul
corespunzător şi restituită ofertantului fără a fi
deschisă, cu consemnarea în procesul-verbal de
deschidere.31. Modificarea, substituirea şi retragerea
ofertelor

31.1. Un ofertant poate retrage, substitui sau modifica
oferta sa după ce a fost depusă doar pînă la
termenul-limită de depunere a ofertelor prin trimiterea
unei notificări în scris, în conformitate cu punctul IPO27, semnată în modul corespunzător
de către un reprezentant autorizat şi incluzînd o copie
a scrisorii de delegare/împuternicire, în conformitate
cu punctul IPO27.2. Substituirea sau
modificarea corespunzătoare a ofertei trebuie să fie
însoţită de o notificare în scris. În cazul retragerii
ofertei, aceasta se va face printr-o scrisoare
autorizată din partea ofertantului.

31.2. Ofertele care se solicită a fi retrase în
conformitate cu punctul IPO31.1 vor fi
înapoiate la momentul solicitării ofertantului, fără a
fi deschise.

31.3. Nici o ofertă nu poate fi retrasă, substituită
sau modificată în perioada dintre termenul de
deschidere a ofertelor şi expirarea perioadei de
valabilitate a ofertei sub sancțiunea reținerii
garanției pentru ofertă.


32. Deschiderea ofertelor

32.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în
public la adresa, data şi ora specificate în FDA 5.3.

32.2. Toate plicurile vor fi deschise unul cîte unul,
citind:

a) numele ofertantului şi dacă există vreo modificare a
ofertei;

b) preţurile ofertei, pe lot şi total, şi ofertele
alternative;

c) prezenţa Garanţiei de ofertă, dacă se aplică;

d) documentele prezentate de ofertant.

Nu va fi respinsă nici o ofertă în cadrul procedurii de
deschidere, cu excepţia ofertelor întîrziate, în
conformitate cu punctul IPO30.1.

32.3. Autoritatea contractantă va întocmi un
proces-verbal de deschidere a ofertelor şi, la
solicitarea reprezentanţilor operatorilor economici
prezenţi la şedinţa de deschidere, îl va înainta
acestora spre contrasemnare. O copie a
procesului-verbal va fi distribuită, la solicitare,
ofertanţilor care au depus ofertele la timp.

32.4. Formularul ofertei (F3.1) şi

Formularul Specificații tehnice (F4.1) și
Formularul Specificații de preț (F4.2)

, care reprezintă valoarea financiară a propunerii, vor
fi contrasemnate de către toţi membrii grupului de
lucru.

33. Depunerea, sigilarea şi marcarea ofertelor

33.1. Ofertanţii pot să depună ofertele prin
intermediul serviciilor poştale sau personal.
Ofertanţii vor depune separat oferta financiară și
oferta tehnică, incluisv dacă se permite conform
prevederilor FDA4.1. ofertele
alternative, în plicuri sigilate, marcîndu-le în mod
corespunzător. Plicurile cu oferta financiară, tehnică
și după caz alternativă vor fi plasate într-un singur
plic sigilat.

33.2. Plicul va conține:

e) numele şi adresa ofertantului;

f) adresa autorităţii contractante în conformitate cu
punctul FDA5.2.;

g) numărul licitaţiei, conform punctului FDA1.3., şi orice semne adiţionale de
identificare, dacă este specificat în FDA5.1.;

h) o avertizare să nu fie deschise înainte de ora şi
data deschiderii ofertelor, în conformitate cu punctul FDA5.3.

33.3. Dacă plicurile nu sînt sigilate şi marcate
conform cerinţelor de mai sus, autoritatea contractantă
nu îşi va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor
incorectă sau deschiderea înainte de termen a ofertei.

34. Termenul limita de depunere a ofertelor

34.1. Ofertele se vor primi de către autoritatea
contractantă nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA5.2. Autoritatea
contractantă poate, la discreţia sa, să extindă
termenul-limită de depunere a ofertelor prin
modificarea documentelor de atribuire în conformitate
cu punctul IPO9, caz în care toate
drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi
ale ofertanţilor vor fi supuse ulterior
termenului-limită prelungit.

35. Oferte întîrziate

35.1. Autoritatea contractantă nu va lua în considerare
nici o ofertă depusă după expirarea termenului-limită
de depunere a ofertelor, în conformitate cu punctul FDA5.2. Orice ofertă primită de către
autoritatea contractantă după termenul-limită de
depunere a ofertelor va fi înregistrată în modul
corespunzător şi restituită ofertantului fără a fi
deschisă, cu consemnarea în procesul-verbal de
deschidere.

36. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor

36.1. Un ofertant poate retrage, substitui sau modifica
oferta sa după ce a fost depusă doar pînă la
termenul-limită de depunere a ofertelor prin trimiterea
unei notificări în scris, în conformitate cu punctul IPO27, semnată în modul corespunzător
de către un reprezentant autorizat şi incluzînd o copie
a scrisorii de delegare/împuternicire, în conformitate
cu punctul IPO27.2. Substituirea sau
modificarea corespunzătoare a ofertei trebuie să fie
însoţită de o notificare în scris. În cazul retragerii
ofertei, aceasta se va face printr-o scrisoare
autorizată din partea ofertantului.

36.2. Ofertele care se solicită a fi retrase în
conformitate cu punctul IPO31.1 vor fi
înapoiate la momentul solicitării ofertantului, fără a
fi deschise.

36.3. Nici o ofertă nu poate fi retrasă, substituită
sau modificată în perioada dintre termenul de
deschidere a ofertelor şi expirarea perioadei de
valabilitate a ofertei sub sancțiunea reținerii
garanției pentru ofertă.

37. Deschiderea ofertelor

37.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în
public la adresa, data şi ora specificate în FDA 5.3.

37.2. Toate plicurile vor fi deschise unul cîte unul,
citind:

e) numele ofertantului şi dacă există vreo modificare a
ofertei;

f) preţurile ofertei, pe lot şi total, şi ofertele
alternative;

g) prezenţa Garanţiei de ofertă, dacă se aplică;

h) documentele prezentate de ofertant.

Nu va fi respinsă nici o ofertă în cadrul procedurii de
deschidere, cu excepţia ofertelor întîrziate, în
conformitate cu punctul IPO30.1.

37.3. Autoritatea contractantă va întocmi un
proces-verbal de deschidere a ofertelor şi, la
solicitarea reprezentanţilor operatorilor economici
prezenţi la şedinţa de deschidere, îl va înainta
acestora spre contrasemnare. O copie a
procesului-verbal va fi distribuită, la solicitare,
ofertanţilor care au depus ofertele la timp.

37.4. Formularul ofertei (F3.1) şi

Formularul Specificații tehnice (F4.1) și
Formularul Specificații de preț (F4.2)

, care reprezintă valoarea financiară a propunerii, vor
fi contrasemnate de către toţi membrii grupului de
lucru.E. Evaluarea și compararea ofertelor


38. Confidenţialitate

38.1. Informaţiile ce ţin de examinarea, evaluarea,
compararea ofertelor nu vor fi dezvăluite ofertanţilor
sau altor persoane ce nu sînt oficial implicate în
acest proces, pînă la momentul înregistrării
contractului în modul stabilit.

38.2. Orice acţiuni ale unui ofertant de a influenţa
autoritatea contractantă în examinarea, evaluarea,
compararea ofertelor sau în luarea deciziilor de
adjudecare a contractului pot avea drept consecinţă
respingerea ofertei acestuia.


39. Clarificarea ofertelor

39.1. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa,
să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a
ofertei acestora, pentru a facilita examinarea,
evaluarea, compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate,
oferite sau permise schimbări în preţurile sau în
conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor
aritmetice descoperite de către autoritatea
contractantă în timpul evaluării ofertelor, în
conformitate cu punctul IPO35.

39.2. În cazul în care ofertantul nu oferă autorităţii
contractante clarificările solicitate în timpul
stabilit în cererea de clarificare (cu condiţia că
recepţionarea acestei cereri a fost confirmată de către
ofertant), oferta respectivă poate fi respinsă.40. Determinarea conformităţii ofertelor

40.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către
autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe
conţinutul ofertei.

40.2. Se consideră conformă cerinţelor oferta care
corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi
specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd
abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate,
erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta
esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind
neînsemnată dacă:

a) nu afectează în orice mod substanţial sfera de
acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor şi/sau a
serviciilor specificate în contract;

b) nu limitează în orice mod substanţial drepturile
autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului
conform contractului;

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia
competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte
conforme cerinţelor.

40.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din
documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către
autoritatea contractantă şi nu poate fi făcută
corespunzătoare ulterior de către ofertant prin
corectarea abaterilor, erorilor sau omiterilor
esenţiale.41. Neconformităţi, erori şi omiteri

41.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere
oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri
neînsemnate de la prevederile documentelor de
atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără
a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va
exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi
se va lua în considerare la evaluarea şi compararea
ofertelor.

41.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai
avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice,
oferta acestuia este respinsă.


42. Examinarea ofertelor

42.1. Autoritatea contractantă va examina ofertele
pentru a confirma faptul că toate documentele şi
documentaţia tehnică cerută în punctul IPO20 au fost prezentate şi pentru a
determina caracterul complet al fiecărui document
depus.

42.2. Autoritatea contractantă va confirma faptul că
următoarele documente şi informaţii au fost prezentate
în cadrul licitaţiei:

a) Formularul ofertei (F3.1);

b) Garanţia pentru ofertă, în conformitate cu punctul IPO23;

c) Specificaţii tehnice (F4.1) și
Specificaţii de preț (F4.2);

d) Formularul informativ despre ofertant (F3.3), și toate certificatele şi
documentele enumerate în FDA3;

e) Declarația privind conduita etică și neimplicarea în
practici frauduloase și de corupere (F.3.4).

Dacă oricare dintre aceste documente sau informaţii
lipsesc, oferta va fi respinsă.43. Calificarea ofertantului

43.1. Autoritatea contractantă va determina dacă
ofertantul este calificat să execute Contractul.

43.2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o
examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale
ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor
punctului IPO20, clarificărilor
posibile conform punctului IPO34,
precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO12-18. Criteriile care nu au fost
incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în
aprecierea calificării ofertantului.

43.3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă
pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv.
O apreciere negativă va rezulta în descalificarea
ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate
trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă
economic, pentru a face o apreciere similară a
capacităţilor acelui ofertant în executarea
contractului.44. Descalificarea ofertantului

44.1. Autoritatea contractantă va descalifica
ofertantul care depune documente ce conţin informaţii
false, cu scopul calificării, sau derutează ori face
reprezentări neadevărate pentru a demonstra
corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în
care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă
poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil
pentru participarea ulterioară în contractele de
achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de
interdicţie a operatorilor economici pe un termen de 3
ani.

44.2. Lista de interdicţie a operatorilor economici
reprezintă un înscris oficial şi este întocmită de
către Agenţia Achiziţii Publice cu scopul de a limita
participarea operatorilor economici la procedurile de
achiziţie publică. Aceasta este întocmită, actualizată
şi ţinută de Agenţie conform prevederilor articolului
25 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţii
publice.

44.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care
este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată
procedura de sechestrare a patrimoniului, este în
faliment sau în proces de lichidare sau dacă
activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un
proces de judecată privind oricare dintre cele
menţionate.

44.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării
sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul
ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale
operatorului economic în legătură cu activitatea lor
profesională sau cu prezentarea de date eronate în
scopul încheierii contractului de achiziţii publice.
Ofertanţii vor prezenta informaţia corespunzătoare în
punctul 3.3 al Formularului informativ despre ofertant
din secţiunea a 3-a (F3.3).

44.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea
impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate
cu legislaţia ţării în care el este rezident.
Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să
demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de
achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a
persoanelor afiliate.

44.6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul
dacă constată că acesta este inclus în Lista de
interdicţie a operatorilor economici.

44.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în
cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de
calificare.


45. Evaluarea tehnică

45.1. Ofertele care nu au fost respinse în cadrul
examinării prealabile, conform punctului IPO38, vor fi admise spre evaluarea
tehnică.

45.2. Autoritatea contractantă va examina ofertele
pentru a confirma faptul că toţi termenii şi condiţiile
specificate în contract au fost acceptate de către
ofertant fără devieri majore sau rezerve.

45.3. Autoritatea contractantă va evalua aspectele
tehnice ale ofertei depuse pentru a verifica
îndeplinirea tuturor cerinţelor specificate în
secţiunea a 4-a – Caietul de sarcini a documentelor de
atribuire, fără abateri, erori sau omiteri esenţiale.

45.4. Dacă, în urma examinării termenilor, condiţiilor
şi evaluării tehnice, autoritatea contractantă
stabileşte că oferta nu este conformă cerinţelor
potrivit condiţiilor din punctul IPO35
, oferta va fi respinsă.


46. Evaluarea financiară

46.1. Ofertele care nu au fost respinse în cadrul
examinării tehnice, conform punctului IPO40, vor fi admise pentru evaluarea
financiară.

46.2. În scopul evaluării financiare şi comparării
ofertelor, toate preţurile ofertelor exprimate în
valute diferite (în cazul în care acest lucru este
permis conform FDA4.9. vor fi
convertite de către autoritatea contractantă într-o
singură valută specificată în FDA 6.1.
, utilizînd ratele de schimb stabilite, şi la data specificată în FDA 6.1.

46.3. Autoritatea contractantă va lua în considerare
următoarele:

a) evaluarea va fi efectuată pe loturi sau pe poziţii
astfel cum este stabilit în FDA 6.2;

b) preţul ofertei stabilit conform punctului IPO24, inclusiv taxele locale
aplicabile în Republica Moldova (tarife, accize etc.),
cu excepţia TVA, care ar fi aplicate în cazul
adjudecării contractului;

c) ajustările valorii ofertei ca urmare a erorilor
aritmetice, conform punctului IPO36;

d) factorii de evaluare aplicabili, conform
prevederilor din punctul IPO41.4.

46.4. În cadrul evaluării financiare, autoritatea
contractantă va lua în considerare, pe lîngă cel mai
mic preţ oferit, unul sau mai mulți factori legați de
caracteristicile, performanţa, termenii şi condiţiile
achiziţionării bunurilor şi/sau serviciilor, dacă acest
lucru este specificat în FDA 6.3.

46.5. În cazul neaplicării unuia sau a mai mulți
factori conform punctului IPO41.4, se
va folosi criteriul cel mai mic preţ.


47. Compararea ofertelor

47.1. Autoritatea contractantă va compara toate
ofertele conforme cerinţelor pentru a determina oferta
cea mai avantajoasă economic, în conformitate cu
punctul IPO41.


48. Excluderea negocierilor

48.1. Nu se vor accepta nici un fel de negocieri cu
ofertantul cîştigător sau cu alţi ofertanţi.
Ofertantului nu i se va cere, drept condiţie pentru
adjudecarea contractului, să-şi asume responsabilităţi
care nu au fost prevăzute în documentele de atribuire,
precum şi să majoreze preţul oferit sau să modifice
oferta.

49. Anularea procedurii

49.1. Autoritatea contractantă va anula procedura de
achiziție în cazul în care sesizează lipsa unei
concurenţe efective, se află în imposibilitatea
acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii
ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta
documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii
faţă de ofertanţi. Autoritatea contractantă are
obligaţia de a comunica în scris tuturor
participanţilor la procedura de achiziţie publică, în
cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea
obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin
depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.


F. Adjudecarea contractului


50. Criteriul de adjudecare

50.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul,
conform criteriului stabilit în FDA 7.1. acelui ofertant a
cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor
stabilite în punctul IPO41.4 şi altor
condiţii ca avînd cel mai mic preţ sau fiind cea mai
avantajoasă economic şi care este conformă cerinţelor
din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi
ofertantul să fie calificat pentru executarea
contractului.51. Dreptul autorităţii contractante de a modifica
cantităţile în timpul adjudecării

51.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea
contractantă îşi rezervă dreptul de a micşora
cantitatea de bunuri şi/sau servicii, specificate
iniţial în secţiunea a 4-a – Caietul de sarcini pentru
a se putea încadra în mijloacele financiare alocate,
însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau
în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale
documentelor de atribuire.52. Înştiinţarea de adjudecare

52.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a
ofertei, autoritatea contractantă va anunţa în scris
ofertantul cîştigător despre faptul acceptării ofertei
şi atribuirii contractului de achiziţii publice.

52.2. Ceilalţi ofertanţi participanţi la licitaţie vor
fi informaţi de autoritatea contractantă în decurs de 3
zile calendaristice de la data deciziei grupului de
lucru, indicîndu-se denumirea şi datele de contact ale
operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul,
precum şi preţul contractului.

52.3. În contextul IPO 47.2, ofertanţii necîştigători
vor fi informați în scris cu privire la motivele pentru
care ofertele lor nu au fost selectate.53. Garanţia de bună execuţie

53.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai
tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă
s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia
de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA 7.2., folosind în
acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.6), inclus în a secţiunea a 3-a –
Formulare pentru depunerea ofertei, sau alt formular
acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care
corespunde condiţiilor formularului (F3.6).

53.2. Refuzul ofertantului cîştigător de a depune
Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va
constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării
şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz,
autoritatea contractantă poate adjudeca contractul
următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a
cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este
apreciat de către autoritatea contractantă a fi
calificat în executarea Contractului. În acest caz,
autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor
rămaşi extinderea termenului de valabilitate a
Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea
contractantă este în drept să respingă toate celelalte
oferte.


54. Semnarea contractului

54.1. O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare,
autoritatea contractantă va trimite ofertantului
cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte
documente componente ale contratului.

54.2. Ofertantul cîştigător va semna contractul în
modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii
contractante în termenul specificat în FDA 7.5.

54.3. Încheierea contractului poate fi suspendată în
cazurile prevăzute la punctul IPO51.


55. Dreptul de contestare

55.1. Orice operator economic care consideră că, în
cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea
contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de
achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un
drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el
a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să
conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea
contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131 din
03.07.2015 privind achiziţiile publice.

55.2. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția
Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate
contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate
în modul stabilit de Legea nr. 131 din 03.07.2015
privind achiziţiile publice.

55.3. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile,
după caz 10, calendaristice de la data la care a aflat
despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru
contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională
pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie
argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii
aplicate de autoritatea contractantă.

55.4. Contestaţiile privind anunțurile de participare
la licitaţie şi documentaţia de atribuire vor fi depuse
pînă la deschiderea de către autoritatea contractantă a
pachetelor cu oferte.

 III. SECŢIUNEA 3


FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de
către ofertant şi incluse în ofertă.

Formular

Denumirea

F3.1

Formularul ofertei

F3.2

Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare

F3.3

Formularul informativ despre ofertant

F3.4

Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere

F3.5

Declaraţia privind situaţia personală a operatorului
economic

F3.6

Garanţie de bună execuţie

Formularul ofertei (F3.1)


[Ofertantul va completa acest formular în
conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se
vor permite modificări în formatul formularului,
precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul
acestuia.]
Data depunerii ofertei: “___” _____________________
20__Licitaţia Nr.: _______________________________________

Invitaţie la licitaţia Nr.:
______________________________

Alternativa Nr.: ____________________________________

Către: ____________________________________________

[numele deplin al autorităţii contractante]

________________________________________________________
declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de
documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.
___________________________________________________________.

[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă
au avut loc]

b)
____________________________________________________________
se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de
atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile
tehnice şi preț, următoarele bunuri şi/sau servicii
_______________________
________________________________________________________________________.

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor şi/sau a
serviciilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

________________________________________________________________________.

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul
ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi
valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

________________________________________________________________________.

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul
ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi
valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada
de timp specificată în FDA4.8.,
începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în
conformitate cu FDA5.2., va rămîne
obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment
pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte,
____________________________________________

[denumirea ofertantului]

se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în
conformitate cu FDA7, pentru
executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie
publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în
conformitate cu punctul IPO5.4.

h) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale,
inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac
parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în
baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a
regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor
publice, în conformitate cu punctul IPO5.5.

Semnat:________________________________________________
L.Ș.

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea
ofertei]

Nume:_________________________________________________

În calitate de:
___________________________________________

[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul
ofertei]

Ofertantul:
_____________________________________________

Adresa:
________________________________________________

Data: “___” _____________________ 20__


Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)


[Banca emitentă va completa acest formular de
garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile
indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe
foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială
protejată.]
__________________________________________________________________

[Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei
emitente]

Beneficiar:
_______________________________________________________

[numele şi adresa autorităţii contractante]

Data:
“___” _____________________ 20__

 

GARANŢIE DE OFERTĂ Nr.
_________________

_______________________________________________________________
a fost informată că

[denumirea băncii]

____________________________________________________
(numit în continuare „Ofertant”)

[numele ofertantului]

urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___”
_____________________ 20__ (numită în continuare
„ofertă”) pentru livrarea/prestarea
__________________________________________

[obiectul achiziţiei]

conform invitaţiei la licitaţia Nr. __________________
din “___” _____________________ 20__.

La cererea Ofertantului, noi,
____________________________________________,
prin prezenta,

[denumirea băncii]

ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă
sau sume ce nu depăşesc în total suma de:

______________________
(_______________________________________________________)

[suma în cifre] ([suma în cuvinte])

la primirea de către noi a primei solicitări din partea
Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se
specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai
multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile
ofertei, şi anume:

a) şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii
ofertei sau a modificat oferta după expirarea
termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în
perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea
contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze
formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză
să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere
conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo
condiţie specificată în documentele de atribuire,
înainte de semnarea contractului de achiziţie.

Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul
devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a
copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi
în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată
către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___”
_____________________ 20__.


_________________________________________

[semnătura autorizată a băncii]


Formular informativ despre ofertant (F3.3)


[Ofertantul va completa acest formular în
conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se
vor permite modificări în formatul formularului,
precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul
acestuia.]
Data: “___” _____________________ 20__Licitaţia Nr.: _________________________ Pagina _____
din ____

A.
Ofertanți indiv
i
duali

1.

Informaţii generale

1.1.

Numele juridic al ofertantului

1.2.

Adresa juridică a ofertantului în ţara înregistrării

1.3.

Statutul juridic al ofertantului
 • Proprietate
 • Formă de organizare juridică
 • Altele

1.4.

Anul înregistrării ofertantului

1.5.

Statutul de afaceri al ofertantului

 • Agent local/Distribuitor al producătorului
  străin
 • Intermediar
 • Companie de antrepozit
 • Altele

1.6.

Informaţia despre reprezentantul autorizat al
ofertantului
 • Numele
 • Locul de muncă şi funcţia
 • Adresa
 • Telefon / Fax
 • E-mail

1.7.

Numărul de înregistrare pentru TVA

1.8.

Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul
pe venit (pentru ofertanţii străini)

1.9.

Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente: În conformitate cu FDA3.

2.

Informații de calificare

2.1.

Numărul de ani de experienţă generală a ofertantului în
livrări de bunuri şi servicii

2.2.

Numărul de ani de experienţă specifică a ofertantului
în livrarea/prestarea bunurilor şi/sau serviciilor
similare

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie
nu se cere]

2.3.

Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea
serviciilor similare

[indicaţi valoarea sau “Nu se aplică”, dacă această
informaţie nu se cere]

2.4.

Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau
capital circulant, sau de resurse creditare, extras din
cont bancar etc.). Enumeraţi şi anexaţi copiile
documentelor justificative

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie
nu se cere]

2.5.

Detalii privind capacitatea de producere / echipamente
disponibile

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie
nu se cere]

3.

Informații financiare

3.1.

Rapoarte financiare sau extrase din bilanţul financiar,
sau declaraţii de profit / pierderi, sau rapoartele
auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumeraţi
mai jos şi anexaţi copii:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________

3.2.

Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex şi fax
ale băncilor care pot oferi caracteristici despre
ofertant în cazul contactării de către autoritatea
contractantă:

Denumirea:
_____________________________________________

Adresa:
________________________________________________

Telefon:
________________________________________________


Fax:
________________________________________________

3.3.

Informaţie privind litigiile în care ofertantul este
sau a fost implicat:
a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:
Cauza litigiului Rezultatul sau sentinţa şi suma implicată
b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:
Cauza litigiului Situaţia curentă a procesului

Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de
către autoritatea contractantă, după caz

B.
Partenerii individuali ai Asociaţiei

4.1.

Fiecare partener al Asociației va depune toată
informaţia solicitată în formularul de mai sus, în
compartimentele 1-3.

4.1.

Anexaţi procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar
autorizat al ofertei în numele Asociației.

4.1.

Anexaţi acordul semnat între toţi partenerii ai
Asociației (care va purta caracter obligatoriu în mod
juridic pentru toţi partenerii).

Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de
către autoritatea contractantă, după caz


Declaraţia privind conduita etică şineimplicarea în practici frauduloase şi de corupere
(F3.4)


[Ofertantul va semna şi va include această
declaraţie în oferta depusă. Declaraţia semnată va
fi de asemenea inclusă în contractele ofertanţilor
cîştigători. Nu se vor permite modificări în
formatul formularului, precum şi nu se vor accepta
înlocuiri în textul acestuia.]
 

Data: “___” _____________________ 20__

Licitaţia Nr.: _______________________________________

Către: ____________________________________________

__________________________________________________
confirmă prin prezenta că:

[denumirea ofertantului]

1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii,
acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele
sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut
considerate ca un conflict de interese, conform
prevederilor din documentele de atribuire.

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui
conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia
respectivă către autoritatea contractantă.

3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii,
acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele
sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de
corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau
alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii
ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform
prevederilor din documentele de atribuire, punctul
IPO10.

4. În legătură cu procedura respectivă de licitaţie şi
cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca
rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi
efectuate nici un fel de plăţi către angajaţii,
companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii,
partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi
în achiziţia publică, implementarea contractului şi
aprobarea plăţilor contractuale în numele autorităţii
contractante.

Semnat:________________________________________________

Nume:_________________________________________________

Funcţia în cadrul companiei:
_______________________________

Denumirea companiei:
____________________________________ L.Ș.

DECLARAŢIEprivind situaţia personală a operatorului
economic (F3.5)

 

Operator economic

…………………………..

(denumirea/numele)

 

Subsemnatul, ………….. reprezentant împuternicit
al ……………………. (denumirea operatorului economic) în calitate
de ofertant/ofertant asociat declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia
prevăzută la art. 18 din Legea privind achizițiile
publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5
ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a
unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt
complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ……………………………
reprezentant împuternicit al …………. (denumirea operatorului economic), în calitate
de ofertant/ofertant asociat, la procedura de
…………….. (se menţionează procedura)
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
având ca obiect …………………..

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării),

codul CPV …………., la data de …………….
(zi/luna/an), organizată de ………… (denumirea autorităţii contractante),
declar pe propria răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii
judecătorești;

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale;

c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin
hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale
sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională;

d) toate informațiile și documentele prezentate pentru
procedura de achiziție menționată mai sus sunt veridice
și autentice;

e) nu suntem incluși în Lista de interdicție a
operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi
selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care
dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este
conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în
declaraţii.

Data completării:………………………….

Operator economic,

……………………………

semnătura

L.Ș.

Garanţie de bună execuţie (F3.6)


[Banca comercială, la cererea ofertantului
cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu
antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai
jos.]
 

Data: “___” _____________________ 20__

Licitaţia Nr.: _______________________________________

 

Oficiul Băncii
: _____________________________________

[introduceţi numele complet al garantului]

Beneficiar
: ________________________________________


[introduceţi numele complet al autorităţii
contractante]

GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE

Nr.
_______________

Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii],
am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului]
(numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat
Contractul de achiziție publică de livrare/prestare
______________ [

obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile şi
serviciile

] conform invitaţiei la licitaţia nr. din _________.
201_ [numărul şi data licitaţiei] (numit în
continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să
depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu
prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta,
ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu
depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la
primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin
care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau
mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii
sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau
arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau
pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de[introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul]
,

[1]

şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie
recepţionată de către noi la oficiu pînă la această
dată inclusiv.

 


[semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii
şi ai Furnizorului]


II. SECŢIUNEA 4


CAIETUL DE SARCINI

Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de
către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei
discrepanţe sau al unui conflict cu textul IPO,
prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor
din IPO.

Formular

Denumirea

F4.1

Specificaţii tehnice

F4.2

Specificații de preț

 


V. SECŢIUNEA 5


FORMULARUL DE CONTRACT

Formular

Denumirea

F5.1

Contract-model

Contract-model (F5.1)

ACHIZIŢII PUBLICE

Contract
Nr. _________


de achiziţionare
_____________________________________________________


___________________________________________________________________

Cod CPV: _____________________

“___”_________20__ __________________________

(localitataea)


Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii

Autoritatea contractantă

______________________________________
,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei,
organizaţiei)

reprezentată prin ________________________
,

(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza ___________________,

(statut, regulament, hotărîre etc.)

denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator

______________________________________
,


(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de
Stat)

pe de o parte,

______________________________________
,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei,
organizaţiei)

reprezentată prin ________________________
,

(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza ___________________,

(statut, regulament, hotărîre etc.)

denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator

______________________________________
,


(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de
Stat)

pe de o parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au
încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:a. Achiziţionarea
_______________________________________________________________,

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (şi/sau Servicii), conform
_____________________________,

(procedura de achiziţie)

în baza deciziei grupului de lucru al
Cumpărătorului/Beneficiarului din

„___” _______________________ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi
componente şi integrale ale Contractului:

a) Specificaţia tehnică;

b) Specificația de preț;

c)

[adăugaţi alte documente componente conform
necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare,
protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.]

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor
documente componente. În cazul unor discrepanţe sau
inconsecvenţe între documentele componente ale
Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate
enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a
fi efectuate de Cumpărător/beneficiar,
Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze
Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi/sau Serviciile şi
să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile
Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să
plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de
contravaloare a livrării bunurilor şi serviciilor, precum
şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau
orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform
prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea
stabilite de Contract.

1.
Obiectul Contractului
1.1. Vînzătorul/prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra
Bunurile şi/sau de a presta Serviciile conform
Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului
Contract.1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să
achite şi să recepţioneze Bunurile şi/sau Serviciile
livrate de Vînzător.1.3. Calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor se atestă
prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.
Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate în baza
contractului vor respecta standardele indicate în
Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau
reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau
alte reglementări autorizate în ţara de origine a
produselor.

1.4. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor şi/sau
Serviciilor sînt indicate în Specificaţie.

2.
Termeni şi condiţii de livrare/prestare
2.1. Livrarea Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor se
efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de
graficul de livrare.2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor şi/sau a
Serviciilor include:
[Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către
autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor
actuale.]

 

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se
vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării
bunurilor la destinaţia finală. Livrarea produselor se
consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate
documentele de mai sus.

3.
Preţul şi condiţii de plată
3.1. Preţul Bunurilor şi/sau a Serviciilor livrate conform
prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti,
fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se
stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:
____________________________________lei MD.(suma cu cifre şi litere)

3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate şi/sau
Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti.

3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor
fi:


[Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către
autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor
actuale.]

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul
de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4.
Condiţii de predare-primire
4.1. Bunurile şi/sau Serviciile se consideră predate de
către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:a) cantitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor corespunde
informaţiei indicate în Lista bunurilor / serviciilor şi
graficul livrării / prestării şi documentele de însoţire
conform punctului 2.2 al prezentului Contract;b) calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor corespunde
informaţiei indicate în Specificaţie;

c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde
informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un
exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea
Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea
plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei
clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora
termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător
numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de
achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

5.
Standarde
5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta
standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa
tehnică.5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau
reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau
alte reglementări autorizate în ţara de origine a
produselor.
6.
Obligaţiile părţilor
6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:a) să livreze Bunurile şi/sau să presteze Serviciile în
condiţiile prevăzute de prezentul Contract;b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului
Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin
telefon/fax sau telegramă autorizată, despre
disponibilitatea livrării Bunurilor şi/sau prestării
Serviciilor;

c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru
recepţionarea Bunurilor şi/sau Serviciilor de către
Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite,
în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor şi/sau
Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor
de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea
recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate
şi/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele
prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate şi/sau
Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele
indicate în prezentul Contract.

7.
Forţa majoră
7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru
neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de
producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie,
calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de
pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de
voinţa Părţilor).7.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este
obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10
zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de
forţă majoră.7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul
declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie
confirmate printr-un certificat, eliberat în mod
corespunzător de către organul competent din ţara Părţii
care invocă asemenea circumstanţe.
8.
Rezilierea
8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul
comun al Părţilor.8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de
către:a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra
Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute în
prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a
termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a
termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;

d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către
una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform
prezentului Contract.

8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este
obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare
celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare
motivată.

8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs
de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul
în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite,
partea iniţiatoare va iniția rezilierea.

9.
Reclamaţii
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau
Serviciilor prestate sînt înaintate
Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor,
fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu
reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor şi/sau
serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen
de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de
calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat
eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată
în acest sens.9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile
înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data
primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre
decizia luată.

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este
obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze
suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri
şi/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a
calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le
corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea
Bunurilor şi/sau a Serviciilor în limitele stabilite,
inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin
certificatul de calitate întocmit de organizaţia
independentă neutră sau autorizată în acest sens,
cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt
suportate de partea vinovată.

10.
Sancţiuni

10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului
agreată de Cumpărător este
____________________________________________, în cuantum de
__% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile şi/sau de a presta
Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține
garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care
ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile
punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o
penalitate în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma totală a
contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a
Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere
materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate
şi/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de
întîrziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul] din suma totală a
prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea
depășește ________ zile, se consideră ca fiind refuz de a
vinde Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute în
prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia
de bună executare a contractului, în cazul în care ea a
fost constituită în conformitate cu prevederile punctului
10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă
răspundere materială în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Bunurilor şi/sau a
Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere,
dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din
suma totală a prezentului contract.

11.
Drepturi de proprietate intelectuală
11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul
împotriva oricăror:a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din
încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate,
şib) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice
natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
12.
Dispoziţii finale
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract
vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz
contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de
judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate
negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi
pierd valabilitatea.12.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata
îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul
apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi
completările la prezentul Contract sînt valabile numai în
cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost
semnate de ambele Părţi.

12.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită
obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul
Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al
celeilalte părţi.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în
limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru
Vînzător, Cumpărător şi Agenţia Achiziţii Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data
semnării şi intră în vigoare după înregistrarea lui de
către Agenţia Achiziţii Publice și, după caz , de către
Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă
la 31 decembrie 20__.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al
ambelor părţi şi este semnat astăzi, “___”
______________20__ .

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile
au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia
Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

13.

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor


Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii

Autoritatea contractantă

Adresa poştală: Adresa poştală:
Telefon: Telefon:
Cont de decontare: Cont de decontare:
Banca: Banca:
Adresa poştală a băncii: Adresa poştală a băncii:
Cod: Cod:
Cod fiscal: Cod fiscal:
14.
Semnăturile părţilor


Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii

Autoritatea contractantă

Semnătura autorizată: Semnătura autorizată:

L.Ș.

L.Ș.

Contabil:
Înregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:[1]


Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile
cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a
Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară
o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de
cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută
înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul
pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea
lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la
sfîrşitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o
singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu
depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a
autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o
astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de
expirarea prezentei garanţii.”

DOCUMENTAȚIA-STANDART-BUNURI