Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

Anunț de participare

 

 

  ANUNȚ DE PARTICIPARE

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1.    Denumirea autorităţii contractante: ÎM „Combinatul Servicii Funerare”

2.    IDNO: 1003600163408

3.    Tip procedură achiziție: Licitație deschisă

4.    Motivul recurgerii la procedura accelerată : necesitate de producere

5.    Obiectul achiziției: Produse petroliere

6.    Cod CPV: 09000000-3

7.    Data publicării anunțului de intenție: 17.01.2017

 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării : produselor petroliere conform necesităţilor  ÎM „Combinatul Servicii Funerare” (în continuare – Cumpărător) pentru perioada de gestiune – anul 2017.

 

8.    Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Surse financiare proprii.

9.    Modalităţi de plată: transfer bancar.

 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție ” Licitație deschisă” privind livrarea următoarelor bunuri :

 

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 09200000-1 Benzină Premium 95 litri 17 000 Benzină cu amănuntul, cu cifră octanică minima 95,0 determinată după metoda „Research”, standardul de referință: SM226:2002/Al
2 09200000-1 Benzină 92 litri 10 500 Benzină cu amănuntul, cu cifra octanică minima de 92,0, determinate după metoda ”Rsearch!, standardul de referință: SM226:2002/Al;
3 09200000-1 Motorină litri 36 000 Motorină Euro 5 cu amănuntul, standardul de referință:GOST 305-82/Z-0,2-35( pentru perioada rece a anuluu) și GOST 305-82/L-0,2-62 ( pentru perioada caldă a anului)

 

  1. Contract de achiziție rezervat furnizorilor autorizați.
  2. Tipul contractului Vînzare-cumpărare in rate.
  3. Termenul și condițiile de livrare solicitat (durata contractului): conform necesităților întreprinderii pentru anul 2017.
  4. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12 luni , anul 2017.
  5. Locul livrării produselor: teritoriul Republicii Moldova, preponderent mun. Chișinău.
15.    Modalitatea de efectuare a evaluării: conform listei.16.    Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: oferta cea mai avantaloasă din punct de vedere economic ( pe  baza evaluării tehnice și financiare).

17.    Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico – economic, precum şi ponderile lor:

a)      Preț – max. 80% sau 80 pct, cel mai bun preț va fi punctat maximal, iar celelalte oferte vor fi punctate cu cîte 1 pct. mai puțin pentru fiecare punct procentual cu  care vor depăși cel mai bun preț;

b)      Facilitatea pentru alte condiții ( inclusiv vacanța de plată, valoarea minimă a datoriei, termenele de livrare, rețeaua de stații și punctele de distribuție extinsă, reduceri fixe de la prețul de panou valabile pentru toată perioada valabilității contractului, sistem de livrare și distribuire, inclusiv electronic, cu următoarele specificări, dar fără a se limita la aceste:

–          acces online la sistem -24/24 ore;

–          administrarea de către beneficiar a utilizatorilor și cardurilor, stabilire/delegarea dreptului pentru utilizatori;

–          crearea restricțiilor de timp, regiune, sumă, tip și cantitate pentru fiecare card;

–          vizualizarea soldului disponibil, precum și a consumului zilnic, săptămînal, lunar, etc.;

–          vizualizarea detaliată a tranzacțiilor efectuate cu cardul ( numărul cardului, adresa stației, data și ora, tipul produsului, cantitatea, suma,;

–          eliberarea gratuită a numărului solicitat de carduri și  blocarea acestora, etc.,

–          alte facilități – max. 20% sau 20 pct. ofertei care prevede cele mai avantajoase condiții, cu excepția prețului ofertant, i se va acordă punctajul maximal, iar celorlalte oferte, în dependență de avantajele prevăzute, li se va acorda cu cîte

5 pct. mai puțin, deci 15, 10, 5 sau, în cazul lipsei acestora, 0 pct.

18.    Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

19.    Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului – nu sunt.

20.    Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea
1 Oferta cu indicarea condițiilor  specificate în punctele 9 și 17. Confirmată cu semnătura și ștampila Participantului da
2 Certificat de înregistrare Copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului da
3 Extras din Registrul de Stat Copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului da
4 Raport financiar Pentru anul 2015, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului da
5 Informații generale despre Participant original da
6 Licență de activitate și anexa Copie confirmată cu semnătura și ștampila Participantului da
7 Certificat de conformitate și calitate Copie autentificată cu semnătura și ștampila Participantului da
8 Certificat de înregistrare a produsului în Republica Moldova Copie autentificată cu semnătura și ștampila Participantului da
9 Fișa tehnică de securitate a produsului eliberată de către producător Copie autentificată cu semnătura și ștampila Participantului da
10 Schema dislocării rețelei de distribuire Copie autentificată cu semnătura și ștampila Participantului da
11 Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat Original confirmat prin semnătura și ștampila IFS da
12 Alte documente care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate Copie autentificată cu semnătura și ștampila Participantului da

 

21.    Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a)      Denumirea autorităţii contractante:  ÎM „ Combinatul Servicii Funerare”

b)     Adresa: MD -2001, mun. Chișinău, str. Alexe Mateevici, nr.11, anticamera.

c)      Tel: 022 271 555,  068810444

d)     Fax: 022 271 555

e)      E-mail: combinatul.servicii.funerare@gmail.com

f)      Numele şi funcţia persoanei responsabile: Andrei Gasnaș, administrator

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa:

combinatul.servicii.funerare@gmail.com

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

 

22.    Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

 

a)     Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

b)     pînă la: ora 10.00 pe data  07.02.2017

 

c)      Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: ÎM „ Combinatul Servicii Funerare”, MD-2001, mun. Chișinău, str. Alexe Mateevici, nr. 11, anticamera.

 

d)     Ofertele întîrziate vor fi respinse.

23.    Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Persoană  autorizată să asiste la deschiderea ofertelor urmează să dețină asupra sa un act de identitate valabil și o procură eliberată corespunzător de către ofertant.Alte persoane nu sunt admise.

24.    Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile

25.    Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

26.    Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 0,50 % de la valoarea estimativă a achiziției în formă de:

–          Garanție bancară.

Garanţia de bună execuţie a contractului:  0,00 %.

 

27.    Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.

28.    Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

 

29.    Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

 

30.    Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 1 000 000.00 lei.

 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                   Maria Romanescu      L.Ș.

 

 

 

 

 

Executor: Elisaveta Tozlovanu

Tel. 022 27 48 80

 

INVITATIE-DE-PARTICIPARE