Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

Amendamente propuse Parlamentului Republicii Moldova la proiectul de lege cu privire la cimitire și servicii funerare (nr. 177 din 31.05.2018)

Postat sept. 4, 2018

 

 

 

 

Amendamente propuse Parlamentului Republicii Moldova

la proiectul de lege cu privire la cimitire și servicii funerare

(nr. 177 din 31.05.2018)

 

 1. Excluderea alin. (3) al art. 4 deoarece contravine prevederilor alin. (1), care clar stabilești că proprietar al cimitirelor este administrația publică locală sau statul și nu cultele religioase.
 2. La art. 5 alin. (3) se propune completarea cu un nou aliniat cu următorul conținut: „Fiecare cimitir permanent  trebuie să dispună de un teren  liber destinat înhumărilor, reieşind din calculul 0,06 ha  pentru  1000 locuitori.” Or, în cazul unor situații de forță majoră (epidemii, calamități naturale, război) este necesar de păstrat capacitatea de a efectua înhumări în masă, pentru evitarea răspândirii unor epidemii.
 3. 5 alin (8) se exclude: lit. b), c) d), e) g) ori este imposibil din cauza lipsei mijloacelor bănești de realizat în localitățile rurale.
 4. Excluderea alineatelor (12), (13), (14) al art. 5, deoarece recunoașterea de facto a comunităților religioase de a avea sectoare separate ar duce la extinderea în continuare a terenurilor, iar refolosirea mormintelor în viitor după expirarea termenului legal, contractul nu ar fi posibilă pe motivul obstrucționării acestui fapt din partea cultelor religioase. Considerăm că norma respectivă va face cultele religioase proprietari de cimitire, iar construcția pe teritoriul cimitirelor a diferitor imobile de cult ar agrava și mai tare probleme lipsei spațiului pentru înhumări. Prin urmare litigiile dintre administrația publică locală, gestionarii de cimitire și cultele religioase vor fi permanente. Întru evitarea situațiilor sus elucidate propunem drept amendament excluderea alin. (12), (13), (14) în redacția actuală și substituirea lor cu 12 și 13 cu un nou conținut (12)„Administratorul cimitirului va asigura înhumarea defuncților indiferent de apartenența lor la culte religioase. (13) Administratorul cimitirului în limita locurilor libere va putea crea sectoare pentru anumite culte religioase și efectua înhumări în perimetrul lor la dorința solicitanților.”
 5. În contextul lipsei spațiului pentru înhumări și stopării extinderii cimitirelor din contul terenurilor fertile ca amendament la art. 8 alin. 4 se propune micșorarea intervalelor dintre morminte de la 0,5 m la 0,3m, iar 30 cm în viziunea noastră constituie spațiu suficient pentru asigurarea căilor de acces la și între morminte.
 6. În aceeași ordine de idei indicăm drept amendament excluderea sintagmei după caz împreună cu comunitățile religioase prevăzută la art. 8 alin. 15, ori această prevedere ar face imposibilă refolosirea mormintelor, cultele religioase din RM sunt împotrivă redistribuirii mormintelor părăsite.
 7. 10 alin. (1) de exclus cuvintele „motivul decesului”, ori administrația cimitirului nu dispune de astfel de informații, în prezent în certificatul de deces nu este indicat motivul decesului.
 8. 11 alin. (9) reieșind din practică ÎM Combinatul Servicii Funerare și prestatorilor din domenii de peste hotarele țării suprafața de 3,5 m2 este suficientă pentru un loc de înhumare. Prin urmare se recomandă diminuarea suprafeței de la 3,8 m2 la 3,5 m2. Totodată se propune la următoarea frază de a diminua 0,5m cu 0,3 m, care în viziunea noastră și colegilor din străinătate constituie spațiu suficient.
 9. Astfel, se propune modificarea art. 12 alin. (1) al Legii ori în esență rezervarea nu este alt ceva decât încheierea între părți a unui contract de locațiune, prevăzut de Codul Civil al RM. Prin urmare considerăm oportun instituirea în textul legii a unui termen limitat și anume „până la 30 ani cu ulterioara posibilitate de reîncheiere prioritară a contractului la expirarea lui de beneficiarul sau moștenitorul său”, și excluderea sintagmei ”nelimitat”.

Considerăm că, definirea termenului este necesară:

 1. pentru neadmiterea încălcării termenului legal stabilit în Codul Civil al RM pentru astfel de contracte;
 2. ar permite părților contractante negocierea condițiilor și termenilor contractului de locațiune;
 3. sintagma „nelimitat” în esență deposedează proprietarul pământului – administrația publică locală de dreptul de proprietate, iar în realitate beneficiarii rezervărilor au doar dreptul de posesie asupra ternului, cu opțiunea de al refolosi la decizia sa după expirarea a 7 ani de la ultima înhumare.
 4. Titularii rezervării după primirea actelor ce conferă dreptul rezervării pe termen nelimitat se eschivează de la obligațiile sale de plată anuală a taxelor de întreținere, menținere a curățeniei pe terenul rezervat, etc.
 5. Mai mult ca atât, reieșind din practica noastră, care este de peste 30 ani, frecvent sunt constatate cazuri când titularul rezervării, care deține cel puțin 3 locuri (12 m2), emigrează peste hotarele țării, iar spațiul său rezervat, este lăsat în paragină și practic nu mai poate fi repartizat altor solicitanți de bună credință.

În acest context considerăm că includerea unui termen de valabilitate a contractului pentru rezervări este oportun și necesar ce ar responsabiliza și disciplina titularii rezervărilor să-și respecte angajamentele asumate.

 1. 12 alin. (3) se propune excluderea sintagmei „și pentru alte servicii funerare”, ori aceasta reprezintă o imixtiune în activitatea economică a prestatorilor de servicii agenții economici.
 2. 12 alin. (10) lit. a) după cuvintele „preavizarea scrisă” de exclus „cu confirmarea de primire”, ori înștiințarea prin prisma codului de procedură civilă a RM, există mai multe opțiuni de înștiințare inclusiv prin publicare unui anunț în mijloacele de informare în masă. Prin urmare considerăm că administratorul cimitirului nu poate fi privat de dreptul de a alege modalitate de înștiințare a titularului rezervării. Iar în cazul unor morminte mai vechi practic este imposibil de stabilit adresa rudelor defuncților înhumați, ori careva date administratorul cimitirului nu le deține.
 3. Important este faptul privind diminuarea gradului de rudenie, ori putem fi puși în situația când titularul rezervării poate avea mai mulți moștenitori de unul și același grad, de exemplu 10 strănepoți, care ar pretinde la locul rezervat, în cazul acesta nu este clar cine dintre ei au drept de preemțiune pentru a beneficia de rezervare. Astfel de litigii sunt constatate cu regularitate în practică întreprinderii municipale. Considerăm oportun intrarea în posesia rezervării a rudelor de clasa I, (descendenţii fiii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea, la fel şi cei născuţi vii după decesul lui, precum şi cei înfiaţi, soţul supravieţuitor şi ascendenţii privilegiaţi părinţii, înfietorii celui ce a lăsat moştenirea), adică persoane ce fac parte dintr-o familie care într-adevăr pe parcursul vieții au fost apropiate și pot fi înhumate în același mormânt, ori unele cimitire după intrarea în vigoare a prezentei legi for fi închise, pe motivul lipsei posibilității acordării spațiului pentru înhumări tuturor rudelor, care poate nici măcar nu cunoșteau titularul rezervării sau defunctul înhumat. Astfel, la art. 14 alin. (4) se propune înlocuirea sintagmei „urmașilor/rudelor” cu noțiunea de „moștenitor”.
 4. 14 alin. (4) se propune înlocuirea sintagmei „În cazul lipsei acestora, după expirarea a 30 ani” cu sintagma „În cazul lipsei solicitărilor din partea moștenitorului mai mult de 20 ani”
 5. Din motive neclare de noi a fost excluse noțiunea de crematoriu și incinerare, care urma în viitor să fie o soluție pentru a rezolva parțial problema lipsei spațiului în cimitire. De menționat că practic toate țările europene dispun de crematorii umane, inclusiv Ucraina și Rusia. Mai mult ca atât noțiunea de crematoriu deja este inclusă în alte acte normative în vigoare. Astfel, în conformitate cu punctul 123 al HG nr. 696 din 11.07.2018, deșeurile materialului postoperatoriu urmează a fi îngropate la cimitire sau depuse în groapa de compostare până la înființarea unor crematorii. Prin urmare în contextul armonizării legislației naționale cu cea europeană este evident faptul că în proiectul de legii noțiunea de crematoriu este obligatorie.

Reieșind din cele expuse considerăm oportun includerea în proiectul Legii cu privire la cimitire și servicii funerare amendamentele sus indicate.

 

Director General                                                 Boțan Ludmila