Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

Modificări la „Regulamentul cu privire la funcționarea cimitirelor din orașul Chișinău”

     Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” a propus un set de  modificări în „Regulamentul cu privire la  funcționarea cimitirelor din orașul Chișinău” aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/11 din 15.04.2010, care urmează a fi votate la următoarea ședință a Consiliului municipal Chișinău.

„Cu privire la operarea modificărilor

în „Regulamentul funcționării cimitirelor

din orașul Chișinău”, aprobat prin

Decizia Consiliului municipal

Chișinău nr.4/11 din 15.04.2010

În conformitate cu „Regulamentul cu privire la cimitire”, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/11 din 15.04.201, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1072 din 22.10.1998, în baza art. 14 lit.(a) și art. 19 (4) al Legii Republicii Moldova nr.436 XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală” și în scopul utilizării raționale a terenurilor publice destinate cimitirelor,- Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

În conformitate cu „Regulamentul cu privire la cimitire”, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/11 din 15.04.201, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1072 din 22.10.1998, în baza art. 14 lit.(a) și art. 19 (4) al Legii Republicii Moldova nr.436 XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală” și în scopul utilizării raționale a terenurilor publice destinate cimitirelor,- Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

  1. Pct.3.3 al Regulamentului funcționării cimitirelor din orașul Chișinău se completează cu următoarea sintagmă: „Autorizațiile (certificatele de arendă), eliberate gratis nu pot fi refolosite și nu se transmit prin moștenire.Pe locurile oferite gratis, nu se permite construcția cavourilor, criptelor și altor construcții funerare”.
  2. Pct. 3.7 al Regulamentului funcționării cimitirelor din orașul Chișinău se completează cu următoarea sintagmă: „în contextul gestionării raționale a terenurilor cimitirelor, concesionarul este obligat la apariția necesității înhumării, să refolosească lotul utilizat cu condiția expirării a 7 ani de la ultima înhumare”.
  3. Regulamentul funcționării cimitirelor din orașul Chișinău, Capitolul III „Loturile pentru morminte” se completează cu pct.3.17 în următoarea redacție:

„Concesionarul autorizației este obligat să efectuieze achitarea taxei de întreținere a cimitirului anual. Pentru neachitarea în termen a taxei se vor calcula și încasa penalități în proporție de 10% anual de la suma restantă”.

  1. Pct. 4.1 lit. (a) sintagma:„capele, mausolee, monumente, construcții și amenajări funerare” se abrogă și se înlocuiește cu sintagma „la suprafață se recomandă instalarea obiectelor funerare ușor demontabile cu scopul de a refolosi lotul pentru înhumări ulterioare”.
  2. Regulamentul de funcționare a cimitirelor din orașul Chișinău, Capitolul IV „Executarea lucrărilor” se completează cu pct.4.10 în următoarea redacție:

„Se interzice orice îngrădire a terenului concesionat. Îngrădirile existente vor fi demontate și scoase de pe teritoriile cimitirelor municipale de către titularii autorizațiilor pănă la data de 01.05.2016.După expirarea termenului limită, în sarcina Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” se pune demontarea și evacuarea de pe teritoriile cimitirelor îngrădirile, fără consimțămîntul concesionarului”.

  1. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Vladimir Coteț va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNAT:

SECRETAR AL CONSILIULUI Valeriu Didencu